Selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial din judeţul Ilfov, în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II - Învăţământ primar şi gimnazial

Casa Corpului Didactic Ilfov lansează apel de selecţie , în cadrul proiectului CRED, pentru activitatea A4.3. Informarea decidenţilor de politici educaţionale, experţilor şi partenerilor educaţionali relevanţi privind actualizarea curriculumului naţional, constând în organizarea de workshopuri cu următoarele obiective specifice:

 • informarea actorilor şcolari cu privire la rezultatele diferitelor activităţi dezvoltate în cadrul proiectului CRED,
 • promovarea unor exemple de bune practici în aplicarea curriculumului şcolar centrat pe competenţe, cu focalizare pe categorii de elevi în risc (elevi din mediul rural, elevi care provin din familii dezavantajate socio-economic, elevi romi, elevi cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale),
 • informarea actorilor relevanţi cu privire la elemente de noutate (politici, strategii, metodologii etc.), promovate la nivelul sistemului educaţional românesc, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii,
 • facilitarea schimburilor de experienţă/know-how între diferite categorii de actori şcolari, cu relevanţă pentru derularea de activităţi educaţionale în contexte formale şi nonformale, centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie.

Vă rugăm să asiguraţi informarea tuturor unităţilor de învăţământ din reţeaua şcolară a judeţului Ilfov, referitor la procesul de selecţie a cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED, pentru activităţi de tip workshop.

Workshopul se desfăşoară în regim gratuit, în data de 16 iunie 2021, şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial.

16 iunie 2021 - CENTRUL CULTURAL ION MANU OTOPENI:

 1. Strategii şi experienţe de abordări integrate relevante pentru dezvoltarea competenţelor cheie în rândul elevilor
 2. Bune practici în dezvoltarea ofertei de curriculum la decizia şcolii în învăţământul primar şi gimnazial

Lectori: Loredana Tudor, Camelia Staiculescu

Înscrierea se realizează online, prin completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE

Termen de înscriere: 11.06.2021

CRITERII DE SELECŢIE a participanţilor:

Instrumente Structurale 2014-2020

 • experţi în dezvoltare curriculară (participanţi la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru şi a programelor şcolare , la nivel local/naţional sau la procesul de consultare privind Curriculum ul naţional);
 • autori de manuale şcolare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învăţământul preuniversitar de nivel primar şi gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaţionale deschise sau alte resurse de învăţare relevante pentru activităţi de adaptare curriculară;
 • participanţi la proiecte naţionale sau internaţionale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum naţional din învăţământul primar şi gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizaţii internaţionale - de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.).

NOTĂ: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile menţionate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshopuri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup ţintă la activităţile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenţi sau cursanţi, deoarece o persoană din grupul -ţintă poate contribui la realizarea unuia sau a mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul ţintă:

 1. Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 2. Formular de înregistrare individuală a participanţilor;
 3. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 4. Copie CI/BI;
 5. Adeverinţă sau declaraţie pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecţie, respectiv "expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale şcolare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)" sau "reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale" sau " experienţă în monitorizarea implementării Curriculumului naţional" .

În cadrul workshopului, participanţii selectaţi se vor familiariza cu ariile de intervenţie şi rezultatele obţinute până în prezent în cadrul proiectului şi vor participa la activităţi de învăţare pe tematici relevante pentru implementarea curriculumului naţional centrat pe competenţe-cheie. Evenimentul va avea un caracter interactiv, urmărindu-se valorificarea experienţei şi expertizei participanţilor . De asemenea, formatul va facilita reflecţia participanţilor cu privire la condiţiile de transfer al unor bune practici şi la posibile arii de cooperare.

Pentru participarea la workshop, participanţii vor primi adeverinţă de participare. Vă aşteptăm!

Persoana de Contact: Prof. Dr. Cristina PETRE-GHITA

Descarca Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov

Noutăți

Autentificare