Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Echivalare pe baza ECTS/SECT din OME nr. 3696/17.02.2023 Calendarul pentru organizarea sesiunii 2022-2023

 • Scris de Insp. Corina Mirescu
 • Noutăți

Vă informăm că Ministerul Educației a aprobat, prin OME nr. 3696/17.02.2023 Calendarul activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT (Sistem European de Credite Transferabile) a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, pentru organizarea sesiunii 2022-2023.

Metodologia de echivalare a fost aprobată prin OMECTS nr. 5553 din 2011, modificată și completată cu OMEN nr. 5120/2014.

Vă transmitem calendarul pentru anul școlar 2022-2023.

Activități

Perioada

Depunerea, verificarea și înregistrarea dosarelor la ISJ

Până la 9 martie 2023

Afișarea pe site-ul ISJ a listei cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare cf. metodologiei

Până la 10 martie 2023

Completarea dosarelor cu eventuale acte lipsă din dosar; Afișarea listelor finale

Până la 16 martie 2023

Transmiterea situației statistice finale la ME

Până la 17 martie 2023

Centralizarea la nivelul ME a situațiilor statistice transmise de inspectoratele școlare

Până la 31 martie 2023

Transmiterea dosarelor complete, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de ME

Până la 7 aprilie 2023

Evaluarea dosarelor la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Eliberarea atestatelor

Aprilie-iulie 2023

Eliberarea atestatelor de echivalare

Până la 31 august 2023

PRELUAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR

Pentru sesiunea 2022-2023

 1. PRECIZĂRI PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI DEPUNEREA DOSARELOR
  1. Dosarele vor fi completate de către candidați și secretariatul școlii.
  2. Directorii verifică exactitatea datelor, precum și faptul dacă dosarele sunt complete.
  3. Directorii semnează cererea, adeverința, legalizează actele solicitate în procedură, alte acte eliberate de școală și aplică ștampila unității de învățământ.
  4. Actele vor fi depuse în dosar.
  5. Delegatul unității de învățământ va aduce și un tabel centralizator, cf. Anexei 4.
  6. Dosarele vor fi înaintate inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane de către un repezentant al unității de învățământ.

Rugăm anunțați toate cadrele didactice din unitatea de învățământ, inclusiv cele de la școlile primare și grădinițe, precum și cele aflate în concediu (creștere a copilului, fără plată – dacă se încadrează în cerințe.)

 1. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE
  1. POT DEPUNE DOSARE URMĂTOARELE CATEGORII DE CADRE DIDACTICE

 

Nr. crt

 Se echivalează  pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT)

Pentru cine?

Funcţia ocupată după echivalare

1

învăţământul realizat prin  colegiul de institutori cu durata de 3 ani în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

 pentru institutorii încadraţi  în  învăţământul:

- preşcolar,
- preşcolar special,
- primar,
- primar special
- gimnazial special

profesor în învăţământul preşcolar,

profesor în învăţământul primar,

profesor itinerant şi de sprijin,

profesor-educator

2

- absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată

- absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic,

Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar,

profesor în învăţământul preşcolar,

profesor în învăţământul primar,

profesor itinerant şi de sprijin,

profesor-educator

3

învăţământul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani,

absolvenţii colegiilor universitare de institutori încadraţi în învăţământul gimnazial sau în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor

profesor în învăţământul gimnazial.

4

învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani,

, pentru maiştrii-instructori încadraţi în învăţământul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învăţământul special, în învăţământul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor

profesor de instruire practică.

5

învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani,

pentru antrenorii încadraţi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor şi cluburile sportive şcolare

profesor antrenor.

6

învăţământul universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani

pentru profesorii încadraţi în învăţământul gimnazial, gimnazial special, şcolile de arte şi meserii din învăţământul special sau la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor

profesor în învăţământul

preuniversitar obligatoriu.

 

  1. CERINȚE
   1. Sunt titulari sau suplinitori.
   2. Au obținut calificativul ,,FOARTE BINE’’ în ultimii 5 ani școlari și parțial ,,FOARTE BINE’’ în anul școlar în curs (2022-2023).
   3. Nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani.
   4. Au obținut cel puțin definitivatul.
   5. Au vechime efectivă la catedră de minimum 10 ani, la data de 1 septembrie 2022, data la care intră în vigoare echivalarea (nu se include concediul fără plată, concediul de creștere a copilului).
   6. Au avize și atestate necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării, cf. Metodologiei privind mișcarea personalului didactic (dacă este cazul) – ex.step by step, de la culte etc.
   7. Au dobândit un grad didactic sau au obținut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecționare acreditate de către Ministerul Educației (perioada 2017-2022).
 1. LISTA ACTELOR PENTRU APLICAREA ORDINULUI NR. 5553

Vor fi depuse la dosare, în ordinea de mai jos, următoarele acte:

 1. Anexa 1;
 2. Cerere – cf. Anexei 2;
 3. Carte de identitate – autentificată ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ;
 4. Certificat de naștere – autentificat ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ;
 5. Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)-Hotărâre de divorț (dacă este cazul) - autentificat/autentificată ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ;
 6. Diploma/diplome de studii și foaia matricolă - autentificată ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ (ex. Dacă prima diplomă este de învățător, iar a 2-a de institutor, se depun ambele, fiindcă vechimea se consideră de la cea de învățător);
 7. Decizia de numire ca titular sau suplinitor- autentificată ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ
 8. Adeverință cu calificativele obținute pentru ultimii 5 ani precum și faptul că nu au fost sancționați, de asemenea vechimea la catedră – Anexa 3
 9. Avize/atestate (dacă este cazul) – step by step, de la culte, atestat de educație specială etc.
 10. Certificatul de definitivat autentificat ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ
 11. Adeverințe despre grad didactic II sau I sau cursuri acreditate, în ultimii 5 ani – perioada 2017-2022 (se consideră perioada de organizare a cursului și nu data eliberării certificatului/adeverinței)

Adeverințele de la punctul 11 vor fi centralizate într-un tabel, conform modelului:

Numele și prenumele candidatului _______________________________________

Nr. crt.

Denumirea cursului acreditat

Perioada

Nr. credite

1.

Grad didactic II

2016

90

2.

Cursul acreditat ,,…..’’

2017

90

n.

2018

NUMĂR TOTAL CREDITE

180

 

Director,

……………………

LS

 • După tabel se anexează xerocopia cerificatelor grad II sau I, a cursurilor acreditate-atât certificatul, cât și foaia matricolă a acestuia (dacă există) – autentificate ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ.
 • Atenție – să nu se depună adeverințe sau certificate care sunt înainte de 2017.

OBSERVAȚII

 1. Actele vor fi așezate în dosar în ordinea specificată
 2. Certificatele, adeverințele vor fi introduce în dosare xerocopiate, autentificate ,,conform cu originalul’’, de către directorul unității de învățământ

 

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Lista Atasamente:
Sus